خرید مقدمه ای بر بسته بندی مواد غذایی 42ص

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان مقدمه ای بر بسته بندی مواد غذایی 42ص وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

نام فایل :


فرمت : .doc


تعداد صفحه/اسلاید : 38


حجم : 229 کیلوبایتمقدمه ای بر بسته بندی مواد غذایی
مقدمه
بسته بندي عبارت است از هنر وعلم اماده سازي مواد غذايي براي انبار کردن ،ودر نها يت فروش . بسته بندي بايد تا حد امکان ساده و ارزا ن باشد ضمن اينکه اهداف اوليه بسته بندي يعني خاصيت حفاظتي و جذابيت رانيز دارا باشد . با عنايت به اين که مواد بسته بندي توسط ماشين هاي مختلف فرايند مي شوند بنابراين خواص ديگري نيز بايد داشته باشند که عبارتند از : نرمش ، قابليت پذيرش چاپ ، قابليت استفاده در ماشين هاي لفاف ، قابليت دوخته شدن در حرارت ، شکل پذيري به کمک باد يا خلا و يا فن اوريهاي حرارتي . خواص مطلوب ديگري که به وﻴﮋه از ديدگاه صنايع غذايي مهم هستند عبارتند از : شفا فيت ، نفوذپذيري يا غير نفوذپذيري محصول نسبت به بخار اب وگازهاي دي اکسيد کربن ، اکﺳﻴﮋ ن و نيتروﮋن .
اگر چه تعداد زيادي از مسا ئل فن اوري مربوط به استفاده از مواد پلاستيکي در بسته بندي مواد غذا يي از جمله مشکلاتي هستند که کلا به صنعت بسته بندي مربوط مي شوند ولي برخي از مسا ئل مربوط به طبيعت ماده به کار رفته در بسته بندي هستند که بايد مورد توجه قرار گيرند . موفقيت کاربرد پلاستيک ها در بسته بندي نياز به همکاري توليد کنند گان مواد غذا يي ، سازند گان انواع پلاستيک ها ، طراحان ودر نها يت مصرف کنند گان دارد .ملا حظات اقتصا دي محدوديت هاي بيشتري را اعمال مي کند ، چرا که مصرف کننند گان صرفا به دنبال کيفيت محصول هستند تا بسته بندي انها .
نيازمند يها و وﻴﮋگيهاي مهم مواد بسته بندي مواد غذا يي را مي توان به شرح ذيل دسته بندي کرد :
-شفا فيت ودرخشش سطح ان براي رضايت وجلب نظر مصرف کننده
-کنترل در انتقال رطوبت
-کنترل در انتقال ساير گاز ها
-تحمل تغييرات درجه حرارت به هنگام نگهداري و استفاده
-فقدان مواد سمي
-ارزان بودن
-مقاومت در مقابل ضربه
مصرف کننده دوست دارد انچه مي خرد ببيند و بنابراين شفا فيت وشيش هاي مانند بودن بسته هاي مواد غذا يي نياز ضروري در بسته بندي انها است . مواد غير شفاف مانند سيني هاي سفيد رنگ نيز در حد وسيعي مورد استفاده قرار مي گيرند . اين سيني ها مانع از ان مي شوند تا مصرف کننده هر دو طرف ماده غذايي راببيند که در برخي موارد مانند بسته بندي گوشت از عدم اعتماد و مقاومت خريدار مي کاهد .کنترل تغييرات رطوبت موجود در ماده غذايي در طول نگهداري ان بسيار مهم است . برخي فراورده هاي غذا يي مانند چيپس ، پفک و بيسکويت بايد در موادي بسته بندي شوند که نفوذپذيري انها به رطوبت خيلي کم باشد تا تردي انها محفوظ بماند . همچنين از تبخير برخي مواد غذايي بايد جلوگيري گردد و در اين موارد نيز بايد از ورقه هايي با نفوذپذيري پايين استفاده شود . در بقيه موارد از دست دادن نسبي رطوبت ماده غذا يي مطلوب است تا از عرق زدن و تراکم بخار اب در داخل پاکت بسته بندي و در نتيجه از بين رفتن شفا فيت ان وخطر رشد کپکها جلوگيري شود .
علاوه بر اتنتقال بخار اب به داخل وخارج مواد بسته بندي ، کنترل نفوذ پذيري اين مواد نسبت به ساير گا ز ها مانند اکﺳﻴﮋ ن و گاز کربنيک نيز از اهميت وﻴﮋهاي برخوردار است . اغلب مواد غذا يي تازه نياز به تنفس دارند وبنابراين مواد بسته بندي اين گونه غذا ها بايد امکان تنفس را از نظر تامين اکﺳﻴﮋن و حذف گاز کربنيک فراهم اورد . در مواقعي که مواد بسته بندي انتخاب شده نتواند به اندازه کافي گازهاي تنفسي را منتقل نما يند ، از ورقه هاي مشبک يا سورخدار استفاده مي شود . در خصوص مواد بسته بندي گوشت تازه بايد به اندازه کافي اکﺳﻴﮋن از بيرون به داخل بسته بند ي نفوذ نمايد تا رنگ سطحي گوشت در حد مطلوب باقي بماند . از طرف ديگر مواد غذا يي که حاوي چربي زيادي هستند مانند لبنيات در صورتي که در معرض اکﺳﻴﮋن زيادي قرار گيرند اکسيده مي شوند و به همين علت اغلب در خلا ويا جو بي اثر بسته بندي مي گردند و از ورق هاي با نفوذپذيري خيلي پا يين استفاده مي شود . در بسته بندي قهوه يا ماهي که بوي انها بايد انحصا رﺃ در داخل بسته بندي باشد نيز مواد بسته بندي با نفوذپذيري پايين به کار گرفته مي شود . مواد غذا يي که در معرض اکسيداسيون هوا هستند اغلب با استفاده از موار انتي اکسيدان مانند
BHA
...


مطالب دیگر:
مقاله بررسي اثر افزايش شارژ داغ بر روي مصرف انرژي الكتريكي و هزينه هاي توليد كوره هاي قوس الكتريكمقاله بررسي اثر تغييرات درصد كربن آهن اسفنجي بر روي مصرف انرژي كوره هاي قوس الكتريكينقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان آباده (واقع در استان فارس)نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ارسنجان (واقع در استان فارس)نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بوانات (واقع در استان فارس)نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان داراب (واقع در استان فارس)نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان اقلید (واقع در استان فارس)نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان استهبان (واقع در استان فارس)نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان فراشبند (واقع در استان فارس)نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان فسا (واقع در استان فارس)نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان فیروزآباد (واقع در استان فارس)نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان جهرم (واقع در استان فارس)نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان کازرون (واقع در استان فارس)نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان لامرد (واقع در استان فارس)نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان خرمبید (واقع در استان فارس)نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان لارستان (واقع در استان فارس)نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ممسنی (واقع در استان فارس)نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان مرودشت (واقع در استان فارس)نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان مهر (واقع در استان فارس)نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان نیریز (واقع در استان فارس)نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان قیر و کارزین (واقع در استان فارس)نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان سپیدان (واقع در استان فارس)نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان شیراز (واقع در استان فارس)نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان زرین دشت (واقع در استان فارس)مقاله برسي تاثير كارسرد قبل از پيرسازي بر ريز ساختار آلياژ AEREX 350